غریب ترین آشنا

در حسرت دیدار تو آواره ترینم

مهر 91
11 پست
شهریور 91
2 پست